Năm 2023, những khoản thuế buộc phải nộp người cho thuê nhà phải biết

Năm 2023, những khoản thuế buộc phải nộp người cho thuê nhà phải biết


Theo quy định của pháp luật, các cá nhân cho thuê nhà phải nộp khoản thuế sau.

Một là lệ phí môn bài, nếu doanh thu hàng năm dưới 100 triệu đồng, sẽ được miễn lệ phí môn bài.

Nếu doanh thu hàng năm trên 100 triệu đồng, sẽ phải nộp lệ phí môn bài, với mức thuế được quy định trong Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Hai là thuế giá trị gia tăng (GTGT). Theo Luật Thuế GTGT 2008, hoạt động cho thuê nhà phải chịu thuế GTGT.

Tuy nhiên, hộ kinh doanh hoặc cá nhân có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dưới 100 triệu đồng trong năm dương lịch sẽ không phải nộp thuế GTGT.

Trường hợp có doanh thu trên 100 triệu đồng sẽ phải kê khai và nộp thuế GTGT, với mức thuế là 5% của doanh thu tính thuế GTGT, theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Ba là thuế thu nhập cá nhân. Theo Luật Thuế TNCN 2007, cá nhân cho thuê nhà là đối tượng phải nộp thuế TNCN. Tuy nhiên, nếu doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dưới 100 triệu đồng trong năm lịch, cá nhân này sẽ không phải nộp thuế TNCN.

Đối với cá nhân có doanh thu trên 100 triệu đồng trong năm, họ cần nộp thuế TNCN, với mức thuế là 5% của doanh thu tính thuế TNCN, theo quy định trong Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Việc nộp thuế cho cá nhân cho thuê nhà phụ thuộc vào mức doanh thu của họ, với các loại thuế bao gồm lệ phí môn bài, thuế GTGT, và thuế TNCN, và mức thuế cụ thể được xác định dựa trên quy định của pháp luật hiện hành.

Cũng theo quy định, người nộp khoản thuế là người cho thuê. Trong thực tế, khoản thuế này là thoả thuận giữa bên cho thuê và bên đi thuê.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh