Hà Nội xem xét chấp thuận tái định cư để thực hiện dự án thành phố thông minh Đông Anh

Hà Nội xem xét chấp thuận tái định cư để thực hiện dự án thành phố thông minh Đông Anh


Theo Cổng thông tin điện tử Hà Nội, sáng 9-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì phiên họp trực tuyến UBND TP thường kỳ tháng 11-2023 (lần thứ 2) để xem xét một số nội dung theo chương trình công tác.

Trong phiên họp, UBND TP Hà Nội đã xem xét báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 của thành phố Hà Nội; báo cáo Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật cơ cấu Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố Hà Nội; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 cấp thành phố.

UBND TP cũng xem xét báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố năm 2023 và trình ban hành Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2024; cập nhật cơ cấu Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố Hà Nội; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố); tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết “Điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Phiên họp cũng xem xét tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết “phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng vốn đầu tư công của thành phố; chấp thuận vị trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án thành phố thông minh (huyện Đông Anh); tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến 2065; thông qua các danh mục: Dự án thu hồi đất năm 2024; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tập thể UBND Thành phố xem xét báo cáo quyết toán ngân sách thành phố năm 2022 và trình ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố năm 2022; điều chỉnh chênh lệch tiền lương các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2017-2020.

Tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết về Quy định số lượng, mức hỗ trợ thường xuyên đối với công an bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với công an bán chuyên trách nghỉ công tác mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn Thành phố.

Tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết “Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội”.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh