Cần nghiên cứu về quyền được cấp “sổ đỏ” của Trung tâm giao dịch bất động sản Nhà nước

Cần nghiên cứu về quyền được cấp “sổ đỏ” của Trung tâm giao dịch bất động sản Nhà nước


Bộ Công an: Cần nghiên cứu về quyền được cấp “sổ đỏ” của Trung tâm giao dịch bất động sản Nhà nước - Ảnh 1.

Trong văn bản gửi đi, Bộ Công an cho rằng, Bộ Xây dựng cần nghiên cứu, bổ sung một số nội dung liên quan đến thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản Nhà nước. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập nên cần căn cứ quy định về thành lập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế tài chính; việc thành lập trung tâm này có làm tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập…

Bộ Công an đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ TN&MT nghiên cứu, đề xuất chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm giao dịch bất động sản và giao dịch quyền sử dụng đất cấp tỉnh, nhất là nội dung quy định trung tâm này có chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân.

Lý do, nhiệm vụ này đang do văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở TN&MT cấp tỉnh; đồng thời, được quản lý trực tiếp, xuyên suốt về chuyên môn bởi Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai (Bộ TN&MT).

“Trường hợp xác định trung tâm giao dịch bất động sản và giao dịch quyền sử dụng đất cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập của UBND cấp tỉnh, đề nghị xác định cụ thể chủ thể chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý chuyên môn đối với từng lĩnh vực của các sở, ngành có liên quan”, văn bản của Bộ Công an nêu.

Theo Bộ Công an, Bộ Xây dựng dự kiến chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết trình tự giao dịch bất động sản và giao dịch quyền sử dụng đất; việc thành lập hoặc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh. Tuy nhiên, đây là nội dung mới, chưa được chứng minh hiệu quả trên thực tiễn nên đề nghị cần nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng sự cần thiết.

Về đề xuất thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản Nhà nước, đại diện Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cho biết, Bộ TN&MT đã có văn bản góp ý gửi Bộ Xây dựng.

Theo đó, Bộ TN&MT ủng hộ đề xuất nghiên cứu thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản của Nhà nước và có thêm một số góp ý: đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung đánh giá các nội dung liên quan đến hành lang pháp lý hiện nay đối với việc giao dịch bất động sản (qua các sàn giao dịch bất động sản) theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; giao dịch quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bên cạnh đó, cần đánh giá bổ sung về tình hình hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản (số lượng, mô hình, phạm vi hoạt động…); kết quả, tình hình thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất qua các năm; tình hình hoạt động của các trung tâm phục vụ hành chính công gắn với giải quyết thủ tục hành chính về đất đai…

Bộ TN&MT đề nghị Bộ Xây dựng làm rõ mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đối với đề xuất thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản Nhà nước. Đồng thời, xem xét việc xây dựng theo 02 mô hình là trung tâm của Nhà nước và trung tâm của doanh nghiệp để tận dụng các sàn giao dịch bất động sản hiện nay, tránh tạo ra bất ổn xã hội. Việc đề xuất theo 02 mô hình này cần thể hiện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động, chế độ báo cáo và các giải pháp kỹ thuật (liên thông cơ sở dữ liệu, công chứng…) đối với từng mô hình.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh