Hướng dẫn cấp đổi sổ đỏ khi diện tích thực tế lớn hơn

Hướng dẫn cấp đổi sổ đỏ khi diện tích thực tế lớn hơn


Hiện nay ông Phúc thực hiện đo đạc để cấp đổi Giấy chứng nhận thì diện tích tăng lên là 1.500 m 2 . Ông đã xây tường rào cố định cũng như nhà trên đất. Còn lại trồng cây nông nghiệp theo đúng mục đích. Ranh giới không thay đổi, cũng như không tranh chấp hộ liền kề.

Ông Phúc hỏi, giờ ông cấp đổi Giấy chứng nhận thì có khó khăn gì không khi diện tích lớn hơn thực tế khá nhiều, và thủ tục như thế nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung ông kiến nghị là vụ việc cụ thể cần phải nghiên cứu tài liệu, hồ sơ để trả lời và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời về nguyên tắc như sau:

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích đất tăng thêm so với Giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 và được hướng dẫn bởi Khoản 20 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh